Aleksandr Ostrovskiy Photography | VERA'S BIRTHDAY